Obrana a bezpečnost:
expertní studie
za rok 2018

Konference Kam kráčíš, Česko?, která se uskutečnila 22. listopadu 2018 v Pražské křižovatce, měla za cíl komplexně zhodnotit politický, hospodářský a společenský vývoj České republiky. Navázala při tom na předchozí ročníky a stavěla na práci expertních skupin odborníků z byznysu, státní správy i akademické obce mapujících stav České republiky v pěti oblastech: konkurenceschopnost, kvalita vládnutí, vzdělávání, obrana a bezpečnost, kvalita života.

Vedoucím expertní skupiny Aspen Institute Central Europe a garantem studie v oblasti obrana a bezpečnost byl Tomáš Pojar, prorektor CEVRO Institutu. Ten ve své studii zhodnotil bezpečnostní situaci v ČR jako dobrou, v rámci globálního indexu míru (Global Peace Index, GPI) jsme na 7. příčce nejbezpečnějších zemí světa. Nicméně dodává, že pokud ČR výrazně nezvýší investice do vlastní bezpečnosti, situace se může dramaticky zhoršit. Ministerstvo vnitra jako klíčový problém identifikovalo zranitelnost české společnosti vůči asymetrickým hrozbám – zejména vůči informačnímu působení a ovlivňování ekonomické a politické sféry ze strany cizích mocností. Tomáš Pojar jako aktuální bezpečnostní hrozby pro ČR označil islamistický terorismus, Ruskou federaci a Čínu.

Česká republika učinila vstupem do NATO strategické rozhodnutí, že obranu této země budeme zajišťovat v systému kolektivní bezpečnosti. S tím souvisí i závazky, které jsme přijali. V posledních letech sice došlo k navýšení výdajů na obranu a bezpečnost ve všech rozpočtových kapitolách, včetně zpravodajských služeb, přesto jsme v rámci NATO pátí nejhorší. Prostředky vynaložené na investice sice stouply ze 7 % na 11 %, nicméně jsme se ale zavázali investovat 20 % z celkových výdajů Ministerstva obrany. Podobné je to i s výdaji na vývoj a výzkum, kde vydáváme zhruba 1 % oproti přislíbeným 2 %. Modernizace armády tak po letech propadu spíše stagnuje. Přitom pokud nebudeme schopní příspěvek do kolektivní obrany plnohodnotně zajistit, naše důvěryhodnost jako aliančního partnera bude postupně klesat a odhodlání aliančních členů přijít nám na pomoc se bude oslabovat. Přímo bychom tak ohrozili vlastní bezpečnost.

S většinou obdobných problémů se navíc potýká naprostá většina evropských členů NATO. V roce 2017 dvouprocentní hranice výdajů na obranu dosáhlo pouze 5 z 29 členů. Tento vlažný přístup členských států podkopává relevanci Aliance a ochotu USA garantovat evropskou bezpečnost.

Desatero doporučení vedoucích ke zlepšení situace, která Pojar nabízí, zní:

 • Pokračovat ve zvyšování výdajů na obranu na 2 % HDP.
 • Posílit kvalitu a udržitelnost zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil.
 • Vynakládat na investice doporučených 20 % z jednotlivých rozpočtů.
 • Vynakládat 2 % z jednotlivých rozpočtů na investice do výzkumu, vývoje a inovací.
 • Podporovat navyšování schopností jednotlivých členských zemí NATO a EU.
 • Posílit roli Bezpečnostní rady státu a zřídit post Národního bezpečnostního poradce.
 • Posilovat důvěru bezpečnostních institucí.
 • Brát vážně varování zpravodajských služeb.
 • Pokračovat v konzervativním přístupu k migrační a azylové politice.
 • Vybudovat systém kybernetické obrany státu včetně ofenzivních schopností

V průběhu konference měli účastníci možnost rozhodnout prostřednictvím online hlasování o pěti nejdůležitějších doporučeních pro vládu, která považují za klíčová pro ČR v roce 2018. Pořadí hlasování dopadlo následovně:

 1. Zvýšit investice do vzdělávacího systému a srovnat platy učitelů s platy jiných VŠ absolventů – 82 %.
 2. Zvyšovat odolnost české společnosti vůči dezinformačnímu působení a ovlivňování ekonomické a politické sféry ze strany cizích mocností – 56 %.
 3. Přistoupit k radikální přestavbě ekonomiky směrem k ekonomice založené na technologiích a inovacích – 55 %.
 4. V souladu s přijatou koncepcí Digitální Česko chytit „druhý dech“ v oblasti digitalizace – 42 %.
 5. Investovat do moderních obranných systémů a výzkumu a vývoje technologií a dostát závazků plynoucích z členství v NATO – 33 %.

Na počátku roku 2019 Aspen Institute Central Europe rozeslal souhrn nejpalčivějších problémů v daných oblastech a návrh doporučení těm, kteří o budoucnosti ČR rozhodují.

Prezentační video

Konferenční brožura

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.