Konkurenceschopnost:
expertní studie
za rok 2018

Model růstu české ekonomiky taženého levnou pracovní sílou a nízkou přidanou hodnotou se vyčerpává. Robustní a udržitelný ekonomický růst nám do budoucna zajistí nové technologie a silný růst produktivity, který se bude muset opírat o vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Konkurenceschopnost české ekonomiky dále brzdí i neefektivita a nepružnost fungování veřejných institucí a státní správy. Takto shrnuje hlavní závěry konference Kam kráčíš, Česko? vedoucí expertní skupiny Aspen Institute Central Europe a garant studie v oblasti konkurenceschopnosti David Vávra, zakladatel a ředitel firmy OG Research.

Optimální cestou ke zlepšení situace je podle Vávry tzv. Cool Česko – proces razantnější snahy, která vytvoří z Česka atraktivní prostor pro celou škálu velmi talentovaných lidí, ať už nalákáním sídel centrál zahraničních firem a nadnárodních institucí nebo velkorysejším investováním do univerzitní infrastruktury.

Příkladem by mohl být projekt nového moderního univerzitního městečka. To by bylo špičkově vybaveno jak pro výzkumné, tak pro studijní účely. Cílem by bylo přilákat kvalitní lidský kapitál – studenty, pedagogy i výzkumníky ze zahraničí. Počáteční investice i financování provozu by se podle odhadů OG Research České republice měly vrátit v horizontu 15 let.

Vávra ve své studii zhodnotil růst produktivity české ekonomiky jako neuspokojivý. Nová technologická revoluce 21. století přitom přinese hlubokou změnu struktury průmyslu. V Česku stále převládá nízká kvalita vzdělávacího systému a homogenní odvětvová i příjmová struktura, která je navíc uniformní i regionálně. To přispívá k nízké mobilitě pracovní síly i k pomalému procesu urbanizace, neboť chybí ekonomický důvod migrace do velkých měst. Urbanizace je přitom důležitý prvek zvyšování ekonomického potenciálu, protože ve městech je dostupnější kvalitní vyšší vzdělávání, které přitahuje budoucí pracovní sílu s vysokým potenciálem lidského kapitálu, jež má tendenci v aglomeracích zůstat. Vytváří se tím prostor pro rozvoj vysoce produktivních a inovativních odvětví.

Veřejné instituce a státní správa selhává podle Vávry především v následujících bodech:

  • administrativní zatížení podnikání – zejména nestabilní daňové prostředí – zde situaci komplikují časté právní úpravy i fungování výkonu státní správy při výběru daní, zejména represivní přístup, namísto moderního přístupu s prvky “voluntary compliance” nebo “horizontal monitoring”, kde partnerský přístup daňové správy k podnikatelům zvyšuje ochotu dobrovolně plnit daňové povinnosti “za odměnu”
  • nízká schopnost předvídat budoucí ekonomický a sociální vývoj – instituce reagují na problémy až se zpožděním (opožděné budování informační a dopravní infrastruktury, opožděná reakce na bytovou krizi, opožděné investice do vzdělávání)
  • neschopnost jednat předvídatelně a udržitelně, typickým příkladem je systém čerpání dotací z kohezních a podobných fondů EU

Situaci v neposlední řadě komplikuje nepružný trh práce i nízká společenská prestiž podnikání.

Konference Kam kráčíš, Česko? se uskutečnila 22. listopadu 2018 v Pražské křižovatce. Za cíl měla komplexně zhodnotit politický, hospodářský a společenský vývoj České republiky. Navázala při tom na předchozí ročníky a stavěla na práci expertních skupin odborníků z byznysu, státní správy i akademické obce mapujících stav České republiky v pěti oblastech: konkurenceschopnost, kvalita vládnutí, vzdělávání, obrana a bezpečnost, kvalita života.

V průběhu konference měli účastníci možnost rozhodnout prostřednictvím online hlasování o pěti nejdůležitějších doporučeních pro vládu, která považují za klíčová pro ČR v roce 2018. Pořadí hlasování dopadlo následovně:

  1. Zvýšit investice do vzdělávacího systému a srovnat platy učitelů s platy jiných VŠ absolventů – 82%.
  2. Zvyšovat odolnost české společnosti vůči dezinformačnímu působení a ovlivňování ekonomické a politické sféry ze strany cizích mocností – 56%.
  3. Přistoupit k radikální přestavbě ekonomiky směrem k ekonomice založené na technologiích a inovacích – 55%.
  4. V souladu s přijatou koncepcí Digitální Česko chytit „druhý dech“ v oblasti digitalizace – 42%.
  5. Investovat do moderních obranných systémů a výzkumu a vývoje technologií a dostát závazků plynoucích z členství v NATO – 33%.

Na počátku roku 2019 Aspen Institute Central Europe rozeslal souhrn nejpalčivějších problémů v daných oblastech a návrh doporučení těm, kteří o budoucnosti ČR rozhodují.

Prezentační video

Konferenční brožura

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.