2017 Aspen Annual Conference: The Shape of the Czech Republic

← 2017 Aspen Annual Conference

 

––českou verzi programu najdete níže––

2017 Aspen Annual Conference:
The Shape of the Czech Republic

29 November 2017

8:30 – 9:00 Registration

9:00 – 9:15 Opening Speech

9:15 – 10:15 Economic Competitiveness
The panel debate will be based on the outcomes of the working group for Economy, led by David Vavra (OG Research). The working group has focused, among others, on the principal barriers of the future potential of the Czech economy, like the institutional and legislative context, quality of the educational system, lack of skilled work-force or difficulties with effective allocation and mobilization of capital resources.

10:30 – 11:30 Quality of Governance
The working group led by Karel Simka (The High Administrative Court) has prepared an analysis that compares the strengths and weaknesses of Czech public administration and its institutions. In particular, the analysis focuses on the length of the justice and administrative proceedings, lack of clarity and transparency of the legislation and absence of long-term strategic goals.

11:45 – 12:45 Education
This panel debate will be framed by inputs provided by Bohumil Kartous (EDUin). His working group has analyzed, among others, the preparedness of the Czech educational system for the bustling development of the modern technologies and innovations, and the also focused on the issues of normative and value-based education in the context of investments in education and remuneration of teachers.

14:00 – 15:00 National Security and Resilience
Tomas Pojar (CEVRO Institute) has coordinated the preparation of an analysis focused on the fundamental issues of security, defense and resilience. The output is based on economic and sociological data and departs from the argument that, despite the fact that the Czech Republic enjoys the longest period of relative safety, it is still needed to examine the future challenges for Czech security depending on the level and composition of the defense budget in relation to the GDP; on the proportion of the investments in R&D, armament and training of security forces, military and intelligence services, in particular in the field of cyber security.

15:15 – 16:15 Quality of Life
This multi-perspective topic has been assessed by a working group led by Pavel Fischer (STEM). Among the main topics is the issue of coherence and intergenerational solidarity which appears to be the most important cross-cutting issue for the Czech society. This then gives rise to a question of how to achieve and maintain a balance between providing sufficient freedom for innovative and enterprising people while safeguarding dignity and social protection for the disadvantaged ones.

16:30 – 17:30 Recommendations for the Future Government
The final panel will consist of a political debate about concrete steps (including measurable indicators in particular policy areas). These recommendations will be articulated as practical impulses for the program of the new government.

17:30 – 19:00 Reception


––Czech version––

Výroční aspenská konference 2017:
Kam kráčíš Česko 

29. listopad 2017

8:30 – 9:00 Registrace

9:00 – 9:15 Úvod

9:15 – 10:15 Ekonomická konkurenceschopnost
Panelová diskuse založená na výstupech pracovní skupiny pro ekonomiku vedené Davidem Vávrou (OG Research) se mimo jiné zaměří na základní bariéry budoucího potenciálu české ekonomiky, kvalitu institucionálního prostředí a vzdělávacího systému, nedostatek kvalifikované pracovní síly, či problémy s efektivní alokací a mobilizací kapitálových zdrojů

10:30 – 11:30 Kvalita vládnutí
Pracovní skupina vedená Karlem Šimkou (Nejvyšší správní soud) připravuje studii, která srovnává silné a slabé stránky fungování české veřejné správy a jejích institucí,  délku správního a soudního řízení, složitost a nepřehlednost legislativy a absence dlouhodobých strategických cílů.

11:45 – 12:45 Vzdělání
Diskuze na téma vzdělání se na základě podnětů shromážděných Bohumilem Kartousem (EDUin) zaměří nejen nato, zda je vzdělávací systém připraven na překotný vývoj moderních technologií a inovací, ale také na otázku hodnotového a normativního vzdělávání, v kontextu diskuse o investicích do vzdělání a odměňování učitelů.

14:00 – 15:00 Národní bezpečnost a odolnost
Diskuze nad studií připravovanou Tomášem Pojarem (CEVRO Institute). Studie je podložena ekonomickými a sociologickými daty a zaměřuje se na principiální problémy obrany a bezpečnosti. Přestože Česká republika zažívá nejdelší období relativního bezpečí, pro budoucnost představuje velkou výzvu, jaká bude výše a skladba obranných výdajů ve vztahu k HDP, jaký je podíl investic do výzkumu a vývoje, výzbroje, vybavení a výcviku pracovníků bezpečnostních složek, armády a zpravodajských služeb, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti.

15:15 – 16:15 Kvalita života
Tématu kvality života se z různých úhlů pohledu věnuje pracovní skupina vedená Pavlem Fischerem (STEM). Diskuze se zaměří zejména na to, jak soudržná je česká společnost, zda poskytuje dostatek prostoru výkonným a schopným, a jak silná je mezigenerační solidarita a podpora důstojnému zabezpečení seniorů.

16:30 – 17:30 Doporučení pro budoucí vládu
Závěrečný panel bude politickou diskuzí o konkrétních opatřeních včetně měřitelných indikátorů v jednotlivých sektorech, která pracovní skupiny expertů doporučují jako podnět pro program nové vlády po říjnových volbách.

17:30 – 19:00 Recepce

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.